Achtergrond

Voorne-Putten is het meest noord-westelijk gelegen eiland van de Hollandsche Delta. Voorne-Putten is onderdeel van de metropoolregio (de zuidvleugel 2011).

Het doel van dit Masterplan is een landschappelijke visie op Voorne-Putten te ontwikkelen waarbij rekening gehou­den wordt met de geschiedenis, het huidige landschappelijke karakter en de  identiteit van Voorne-Putten. Ook moet er rekening gehouden worden met de hoofdlijnen uit verschillende beleidsdocumenten, met de daaraan gekoppelde ruimtelijke opgaven.

In het ‘Ruimtelijk Plan Regio Rot­terdam 2020’ (RR2020) zijn voor dit gebied diverse ontwik­kelingen gepland die om een ruimtelijke uitwerking vragen. Verschillende stakeholders nemen deel aan dit proces. Belangen worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Binnen het masterplan worden een aantal belangrijke ontwikkelingen verbeeld. Duurzaam recreëren en produceren zijn de sleutels die leiden tot nieuwe verbindingen in  economie en natuur.

Door land en tuinbouw te koppelen aan vormen van recreatief medegebruik, routegebonden recreatie zoals singelgolf, ontstaan vormen van economie welke een regeneratief karakter in zich dragen. Het bufferen van zoetwater, in de hoger gelegen delen van het eiland, draagt bij aan de zoetwater voorraad en de diversiteit van de natuur. Biologische landbouw wordt vanuit het milieuconcept in de hoger gelegen zones toegepast, de reguliere landbouw in de lager gelegen gedeelten. Het toepassen van natuurlijk akkerranden beheer en agrotoerisme, dragen bij aan het beleefbaar maken van het middengebied. Om de bedrijfsvoering van de land en tuinbouw in drogere periode  te garanderen is het aanleggen van een waterreservoir  noodzakelijk. (zie deeluitwerking).

Het Masterplan houdt rekening met een verdere verzilting van polder Nieuw Helvoet (ten westen van Hellevoetsluis) als gevolg van het doorvoeren van het Kierbesluit. Het masterplan biedt ruimte voor nieuwe economieën zoals;  zilte landbouw, extensieve veehouderij in combinatie met natuurrecreatie en waterbuffering. Ook biedt het ruimte voor (zee)viskwekerij, getijden, bio en windenergie gekoppeld aan milieuvriendelijk produceren.

 

Beleid

Het beleid van de verschillende overheden is gericht op het behoud en de versterking van de eilanden van Voorne-Putten als groenblauwe eilanden in de delta.In het open zeekleilandschap van Voorne-Putten liggen in potentie waardevolle natuur- en recreatiegebieden. Het gebied is van groot belang voor de regio als groen en open landschap. Het voorziet in de behoefte van de regio en biedt inwoners rust, ruimte en natuur. Gezien de toenemende recreatieve en verstedelijkingsdruk op de rand van het eiland, is versterking van de bestaande recreatieve opvangcapaciteit van groot belang.

 

Opgave

Aan de herinrichting van het gebied ligt een aantal beleidsmatige opgaves ten grondslag. In het  plangebied is het doel (RR2020) het groen – blauwe raamwerk te versterken.(GRSP2)

Vanuit het Masterplan Voorne-Putten wordt ingezet op waterbuffering t.b.v. de landbouw in combinatie met beperkt recreatief medegebruik. Het medegebruik bestaat uit routegebonden recreatieve activiteiten. De ontwikkeling van deze routes ontsluit stedelijke en recreatieve concentraties. Door deze nieuwe recreatieve mogelijkheden wordt de recreatieve druk op de rand van het eiland niet verder verhoogd. In het gebied ontstaat  natuurrecreatie in combinatie met ruimte, rust  en begeleide ‘wilde’ natuur.

Het plangebied betreft Polder Klein-Oosterland en Oostvoorne. De uitgangspunten van het  masterplan liggen ten grondslag aan de uitwerking van dit gebied. De strategie bij deze ruimtelijke ontwikkeling heeft als inzet oude en nieuwe functies met elkaar te verbinden en te versterken. De aanleg van een waterreservoir ten behoeve van de landbouw heeft gevolgen voor de identiteit van het gebied. Het versterken van het groenblauwe raamwerk door natuurontwikkeling in combinatie met ontwikkeling van wonen aan en op het water maken het gebied aantrekkelijk om in te verblijven.

 

  • Project Type: Afstudeeropdracht Landschapsarchitectuur
  • In opdracht van: Hogeschool van Hall-Larenstein, Velp
  • Project Jaar: 2010
  • Website: www.b2ontwerpstudio.nl